Föreningen

Information angående vår förening och dess arbete att förbereda nedplöjning av kabel i vår omnejd.

 

Vara Kommun lämnade i Januari 2011 in en ansökan om bredbandsstöd från Västra Götalands Regionen. Man beviljas stöd med 5,6 miljoner vilket motsvarade hälften av kostnaden för att bygga åtta anslutningspunkter för tio fiberföreningar inom kommunen.


Februari 2011 kallade representanter från Vara kommun och ByNet AB till ett informationsmöte i Elings bygdegård.


Västra Vedums Fiber Ekonomisk Förening bildas i slutet av Februari 2011.


En interimstyrelse utsågs som började sitt arbetet med att bearbeta listor med namn på alla fastigheter i Västra Bitterna, Hornborga och Eling. Arbete med insamling av medlemmar i föreningen påbörjades. Ansökningar till Länstyrelsen för kanaliseringsstöd och projektstöd insändes.


Representanter från nio fiberföreningar mötes i Stora Lundbys Bygdegård i Juni 2011 och bildade där en samverkansgrupp med två representanter från varje förening med syfte att vara en förmedlande länk mellan Vara Kommun och projektledare från ByNet. En viktig uppgift var att utverka ett samarbetsavtal med Vara Kommun. I mars 2012 bryter sig en förening ur samarbetet och arbetar fram sitt projekt i egen regi. Vårt projekt framförs nu av sex föreningar vilka skrivit under ett avtal med VaraNet AB (Vara Kommun) i maj 2012.


I Oktober 2011 bildades Entreprenadgruppen, Administrationsgruppen och Områdesansvariga. Dessa har till uppgift att bl.a ta hand om logistik, juridiska frågor, markavtal, organisera dagsverkare samt övrigt som föreningen beslutat.


2012-08-29 beslutade en extra föreningsstämma att vi skall sätta i gång att plöja/gräva ner den slang/ar som i vår kommer att förses med glasfiberkabel från nod till respektive medlem.

Den 13/10 -12 har vi 180 medlemmar som önskar ansluta 195 anslutningspunkter.

Den 30/12 -13 har vi 179 medlemmar som anslutit 193 anslutningspunkter.


Styrelsen det första spadtaget görs i Bitterna Bygdegård klockan 16:00 den 14:de oktober och plöjningen startar den 16:de.


Hela projektet var i drift i december 2013 och har 2019-09-17  186 anslutningar fördelade på

Nod 6 Bitterna har   63 anslutningar

Nod 7 Vedum har 57 anslutningar

Nod 8 Eling har 66 anslutningar