Ekonomi


Västra Vedums Fiber Ekonomiska Förening

                                    Kallelse till

                               2019 års årsmöte

                        Söndag 16 juni 2019, kl. 16.00

     Prästlundsgården, Väster Bitterna, Vedum

            Årsmötesförhandlingar enligt föreningsstadgar.

1.   Mötets öppnande.

2.   Val av ordförande samt sekreterare till stämman.

3.   Godkännande av röstlängden.

4.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.   Fastställande av dagordningen.

7.   Verksamhetsberättelsen läses upp.

8.   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

9.   Beslut om fastställande av balans- och resultat-räkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

15. Val av valberedning, två till fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som skall tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor innan årsstämman.

17. Mötets avslutande.

                                  

Styrelsen hälsar Er alla välkomnaVÄSTRA VEDUM

FIBER EKONOMISK FÖRENING


Copyright @ All Rights Reserved